แผนยุทธศาสตร์พัฒนา อบต. สงยาง 2554-5259
 

Contact Number
กิจกรรม อบต. สงยาง
ศาลาอนุสรณ์บ้านเกิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตโครงการ
สืบสานดวงวิญญาณหลวงปู่ เป็นสถานที่ที่
ชาวบ้านและผู้อาวุโสในท้องถิ่นได้สอบถามประวัติ
ความเป็นมาจากผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าผู้แก่ให้คำตอบเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและเล่าสืบต่อกันมาจากอดีต
จนถึงปัจจุบันว่าเป็นที่เกิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ตำบลสงยางตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นป่าไม้
ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และสัตว์ป่านานาชนิด ต่อมานาย
คล้าย สีคุณกับพวก เข้ามาปักหลักทำมาหากินแต่ครั้งยังขึ้นอยู่กับตำบลนาเลิน
อำเภอโขงเจียม เพราะในบริเวณดังกล่าวคือบ้านสงยางในปัจจุบันซึ่งแต่เดิมมีต้น
ยางนาขนาดใหญ่จำนวนมาก ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงได้อาศัยประโยชน์จากยาง
ของต้นยางในการเอาน้ำมันยางมาทำขี้ไต้สำหรับจุดไฟและยังได้อาศัยไม้ยางนา
มาแปรรูปปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านสงยาง และนำมาเป็น
ชื่อตำบลจนถึงปัจจุบัน ตำบลสงยางประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 15 หมู่บ้าน
ซึ่งชาวบ้านหรือคนพื้นเมืองในปัจจุบันมาจากที่ต่างๆกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลสงยาง เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าห่ม ประจำปี งบประมาณ 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลสงยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปี 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลสงยาง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลสงยาง เรื่อง สอบราคาซื้อผ้าห่ม ประจำปี งบประมาณ 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลสงยาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ปี 2556